kkw - aktualnosci - nadzwyczajne walne zebranie czlonkow

Nadzwyczajne Walne Zebranie czlonków

Zawiadomienie

 

W związku z zastrzeżeniami organu rejestracyjnego odnośnie procedury podziału funkcji pomiędzy członków Komisji Rewizyjnej Zarząd KKW zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie członków na niedzielę dnia 04.10.2009r.

Zebranie rozpocznie się o godz. 11:30 w pierwszym terminie lub o godz. 12:00 w drugim terminie.

Porządek obrad przewiduje dokonanie zmian w statucie KKW, nadanie godności członka honorowego KKW i informację o działalności Zarządu oraz dyskusję i podjęcie uchwał na ten temat.

Zgodnie z zapisem § 10 p. 4. podpunkt 1 i 2 Statutu KKW proszę o punktualne przybycie.

W załączeniu przekazuję materiały dotyczące przewidzianych do rozpatrzenia na Walnym Zebraniu zmian do Statutu KKW.

Za Zarząd KKW

Andrzej Kapłan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propozycje zmian w Statucie Stowarzyszenia „Kolejowy Klub Wodny” do rozpatrzenie na Walnym Zebraniu w dniu 04.10.2009r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana w § 7 - dopisanie nowego punktu 3 z następującym przenumerowaniem następnych punktów paragrafu, w brzmieniu:

„3. Pomoc w organizacji aktywnego wypoczynku członków KKW i ich rodzin”

Uzasadnienie:

Zaproponowana zmiana uzupełnia cele stowarzyszenia o punkt dotyczący pomocy klubu dla swoich członków i ich rodzin, szczególnie młodzieży – dzieci członków.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana w § 11 – dopisanie nowego punktu 4 z następującą zmianą numeru ostatniego punktu tego paragrafu:

Nowy punkt 4: „4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich”

Uzasadnienie:

Zaproponowana zmiana sankcjonuje stosowaną już obecnie praktykę. Nie zabrania jednocześni członkom honorowym opłacania składek członkowskich dobrowolnie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana w § 16

W punkcie 2 dopisuje się nowe zdanie w brzmieniu:

„Zawiadomienie uważa się za skuteczne w przypadku wykorzystania elektronicznych środków porozumiewania się na odległość lub publikacji treści zawiadomienia na stronie internetowej KKW”.

Uzasadnienie:

W czasach rozpowszechnionego używania środków elektronicznego porozumiewania się na odległość np. w postaci poczty elektronicznej jest celowe usankcjonowanie tego sposobu komunikacji pomiędzy Zarządem KKW i członkami. Spowoduje to zmniejszenie się kosztów administracyjnych KKW (wydatki na przesyłki listowe) i przyspieszy obieg informacji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiany w § 20

W § 20 dopisuje się nowy punkt w brzmieniu:

„2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu”

Kolejne punkty § 20 otrzymują zmienioną numerację:

punkt 2 otrzymuje nr 3,

punkt 3 otrzymuje nr 4,

punkt 4 otrzymuje nr 5.

Punkt 4 (nowy 5) otrzymuje nowe brzmienie:

„5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu KKW ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia”

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana (nowy punkt 2) sankcjonuje stosowany od lat sposób konstytuowania się Komisji Rewizyjnej. Wprowadzenie proponowanego zapisu wynika wprost z zgłoszonego przez organ rejestracyjny zastrzeżenia odnośnie nie dość precyzyjnych zapisów w Statucie KKW. Nowe brzmienie punktu 4 (5) wprowadza zabezpieczenie przed sytuacją w której np. żona prezesa jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, czyli organu tegoż prezesa kontrolującego.

 

powrót